Άνοιξε το ΕΣΠΑ για μικρές & μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις (Δείτε αναλυτικά)

Δημοσιεύθηκε η νέα Δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” του ΕΣΠΑ. Το ποσοστό της χρηματοδότησης είναι 45%, ωστόσο…

…εάν υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης το ποσοστό αυτό φτάνει στο 50%.

Σκοπός του προγράμματος

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας του Ν.4276/2014 και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου).

Μέσω της δράσης επιδιώκεται η δημιουργία τουριστικών μονάδων και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μεγιστοποιώντας τη συμβολή του τουρισμού στα οικονομικά μεγέθη και στους δείκτες απασχόλησης της Χώρας μας.

Συνολικός προϋπολογισμός και κατανομή

Η δράση αφορά το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας και ο προϋπολογισμός κατανέμεται ως εξής:

Δυνητικοί δικαιούχοι

Δυνητικοί Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.

Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατηγορία Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ), πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β: Επιχειρήσεις «Τουριστικών Καταλυμάτων», όπως αυτές ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση (υποενότητα 5.1 «Τουριστικά Καταλύματα» της Ενότητας 5 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»), που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά:

1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος V της αναλυτικής πρόσκλησης, ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από τη παρούσα Δράση αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) της πρόσκλησης. Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων και υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών, όπου προβλέπονται:
-Ξενοδοχεία 3*** και άνω με δυναμικότητα από 10 έως 50 κλίνες,
-Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα ενός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
-Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3*** και άνω,
-Ξενώνες φιλοξενίας νέων
-Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω με τουλάχιστον 10 κλίνες
-Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (τουλάχιστον 3)
-Τουριστικά γραφεία,
-Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων/ μοτοσικλετών,
-Τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (ΤΕΟΜ) με ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του Ν.711/1977,
-Γραφεία εκναύλωσης επαγγελματικών πλοίων αναψυχής,
-Εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αθλητικός, συνεδριακός, καταδυτικός, θαλάσσιος, υπαίθρου, γκόλφ, σκι, canoe kayak, rafting, θεματικά πάρκα κ.α.)

Οι ανωτέρω ελάχιστοι περιορισμοί πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά κατά την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου καθώς και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας χρηματοδότησης στον δικαιούχο. Μη συμμόρφωση με την ανωτέρω απαίτηση επιφέρει επιστροφή εντόκως της καταβληθείσας χρηματοδότησης.

Ένταση Ενίσχυσης

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 45% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Το αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης ισχύει στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται ένα χρόνο μετά την υλοποίηση της επένδυσης από τον δικαιούχο (ημερομηνία τελευταίου παραστατικού τιμολόγιο/εξόφληση).

Επισημάνσεις που αφορούν τις ΕΜΕ:

1. Δεν προσμετρείται η πρόσληψη εργαζομένων με σχέση μισθωτής εργασίας που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης.
2. Η επίτευξη του στόχου 0,2 ΕΜΕ αφορά εργαζομένους που αμείβονται τουλάχιστον στο ύψος του βασικού μισθού και σύμφωνα με το κατά περίπτωση ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ύψος Επένδυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000€- 400.000€.
Σε περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά το ανώτατο όριο της δράσης, ο φορέας επένδυσης καλείται να καλύψει με ίδια κεφάλαια το υπερβάλλον κόστος και κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου να επιδείξει εξοφλημένο το σύνολο του επενδυτικού σχεδίο.

Επιλέξιμες δαπάνες

Κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου με δημόσια χρηματοδότηση προϋπολογισμού από την επιχείρηση δυνητικό δικαιούχο, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Κατά το στάδιο της ένταξης καθώς και κατά το στάδιο της αξιολόγησης και έγκρισης τροποποιήσεων επενδυτικού σχεδίου, το άθροισμα του Προϋπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών στις Κατηγορίες δαπάνης με α/α (1), (2) ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Σημειώνεται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού σε συνδυασμό με το οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι μικρότερο του 50% του αρχικώς εγκεκριμένου.

Iδια συμμετοχή – δάνειο

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής η οποία ανέρχεται στο 60% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.

Η δυνατότητα κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης, απαιτεί την προσκόμιση με τον φάκελο υποψηφιότητας αποδεικτικών στοιχείων από πλευράς δυνητικού δικαιούχου, τα οποία ανάλογα με την περίπτωση κάλυψης που επικαλείται στην αίτησή του, περιγράφονται ως ακολούθως.
Α. Στην περίπτωση που ο φορέας επένδυσης έχει αποφασίσει να προβεί σε καταβολή ή αύξηση εταιρικού/ μετοχικού κεφαλαίου με χρήση μετρητών ή λοιπών διαθεσίμων των εταίρων/μετόχων θα πρέπει να αποδειχτεί η διαθεσιμότητα των χρημάτων από τους μετόχους – εταίρους του φορέα επένδυσης μέσω τραπεζικών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων κατοχής κινητών αξιών.
Για τις Ατομικές Επιχειρήσεις η καταβολή του κεφαλαίου αποδεικνύεται με όμοια ως προς τα ανωτέρω σημεία στοιχεία του «Επιχειρηματία».
Β. Αν ο φορέας της επένδυσης θα προβεί σε κάλυψη της ιδίας συμμετοχής με χρήση των φορολογηθέντων αποθεματικών ή των κερδών εις νέον νομικού προσώπου που μετέχει στο εταιρικό/μετοχικό του κεφάλαιο θα απαιτηθούν δικαιολογητικά του μετόχου – νομικού προσώπου με τα οποία θα αποδεικνύεται η διαθεσιμότητα των χρημάτων και η παράλληλη ρευστότητα της επιχείρησης.
Γ. Αν ο φορέας της επένδυσης έχει ήδη προβεί σε αύξηση εταιρικού / μετοχικού κεφαλαίου πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να αποδειχτεί και η διαθεσιμότητα των χρημάτων.
Εάν χρησιμοποιηθεί δάνειο θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού. Επιτρέπεται η κίνηση του ανωτέρου δανείου να γίνεται και μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω λογαριασμό, από την οποία να προκύπτει ότι το δάνειο προορίζεται για την υλοποίηση της επένδυσης, με σαφή αναφορά των όρων σύναψης του δανείου.

Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να συνδυάζεται με τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.
Εφόσον θα χρησιμοποιηθεί δάνειο θα πρέπει να προσκομιστεί κατά την υποβολή Έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα από την Τράπεζα της Ελλάδας ή Βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της έγκρισης ή της πρόθεσης δανειοδότησης, όπως:
• Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης
• Το ύψος του εγκεκριμένου δανείου
• Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του
• Το επιτόκιο
• Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του
Ειδικότερα στην περίπτωση έγκρισης δανείου ή Βεβαίωσης Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου (προέγκριση δανείου) δεν θα πρέπει να αναφέρεται στο σχετικό δικαιολογητικό ότι χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος με εκχώρηση της επιχορήγησης). Επισημαίνεται ότι τόσο η έγκριση δανείου όσο και η βεβαίωση για πρόθεση δανειοδότησης θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του επενδυτή.

Υποβολή επενδυτικών σχεδίων

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 28/03/2018.

Διάρκεια υλοποίησης

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s