ΑΣΠΑΙΤΕ: Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης για το 2015-16

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης εκπαιδευτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση, ως εξής:

Για το ΕΠΠΑΙΚ η ανάθεση διδακτικού έργου αφορά στα παρακάτω μαθήματα, τα οποία προσφέρονται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Βόλο, τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο Κρήτης, τις Σάπες Ροδόπης, τη Ρόδο, τη Κοζάνη, τη Μυτιλήνη, το Άργος:

Μαθήματα Α’ Εξαμήνου

 •  Παιδαγωγική & Φιλοσοφία της Παιδείας
 •  Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 •  Διδακτική Μεθοδολογία
 •  Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα
 •  Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
 •  Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
 •  Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι Μαθήματα Β’ Εξαμήνου
 •  Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 •  Συμβουλευτική Ψυχολογία & Προσανατολισμός
 •  Οργάνωση, Διοίκηση & Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 •  Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας
 •  Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ
 •  Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας ΙΙ

Προϋπόθεση για την ανάθεση διδακτικού έργου είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών. Η διδακτορική διατριβή ή ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που δηλώνεται.

Κριτήρια επιλογής:

Για την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη τα εξής:

 •  Η συνάφεια της διδακτορικής διατριβής με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
 •  Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και σε Πρακτικά σε Διεθνή ή Πανελλήνια Επιστημονικά Συνέδρια
 •  Η συγγραφή ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων ή κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία, συλλογικά έργα
 •  Διδακτικό έργο σε Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Πανεπιστήμια, ΤΕΙ
 •  Επαγγελματικό έργο
 •  Το πιστοποιητικό του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. για τους υποψήφιους συνεργάτες που θα επιλέξουν την Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι και ΙΙΗ αμοιβή των συνεργατών καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των διδακτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών διδασκαλίας ή η λύση της σύμβασης, με απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που γνωστοποιείται έγκαιρα στον/στην συνεργάτη.

Οι συνεργάτες μετά τη λήξη της σύμβασής τους έχουν υποχρέωση να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε ή να οριστούν ως επιτηρητές στις εξετάσεις αυτές και στις επαναληπτικές εξετάσεις του εξαμήνου.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης:

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα. Κάθε πρόταση μπορεί να δηλώνει ενδιαφέρον για δύο (2) συνολικά μαθήματα ανά εξάμηνο.

Τόπος/Χρόνος υποβολής πρότασης:

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή), έως και τις 20/10/2015 (απόδειξη αποστολής αποτελεί η σφραγίδα του ταχυδρομείου) ως εξής:

 1.  Για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. στην Αθήνα, στις Σάπες, στη Μυτιλήνη, στο Βόλο, στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Ρόδο: στη Γραμματεία Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Δ/νση: Γραμματεία Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Τ.Κ. 14121, Ηράκλειο Αττικής, τηλ.: 210-2896733).
 2.  Για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. στη Θεσσαλονίκη, στην Κοζάνη και στα Ιωάννινα: στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης (Δ/νση: Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. «Ευκλείδης», Τ.Κ. 54639, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-889205).
 3.  Για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. στην Πάτρα και στο Άργος: στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Πάτρας (Δ/νση: Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, Ζαβλάνι, Τ.Κ. 26441, Πάτρα, τηλ.: 2610-433664).Τρόπος υποβολής πρότασης:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν πρόταση σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

Πρόταση για σύναψη σύμβασης διδακτικού έργου ΕΠΠΑΙΚ …. [όνομα της πόλης]

Στο φάκελο θα πρέπει να εσωκλείονται:

 1.  Πρόταση (επισυνάπτεται Υπόδειγμα)
 2.  Βιογραφικό Σημείωμα
 3.  Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
 4.  Τίτλοι Σπουδών
 5.  Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα προσόντα όπως περιγράφονται στα κριτήρια επιλογής της παρούσας, και οι υποψήφιοι εκτιμούν ότι θα βοηθήσει στην εκτίμηση της εμπειρίας, των γνώσεων και της καταλληλότητάς τους.Επισημαίνεται ότι για την υποβολή των δικαιολογητικών ισχύουν τα οριζόμενα από το Ν. 4250, άρθρο 1 (ΦΕΚ 74/26-3-2014):

Τίτλοι και πιστοποιητικά της αλλοδαπής

 •  Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
 •  Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν. 148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, Ν. 4194/2013 / ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ.Α ‘), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά τα ην 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.•    Σημειώνεται ότι, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.
 •  Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
 •  Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.Τίτλοι και πιστοποιητικά της ημεδαπής

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες -πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση θα γίνει από τριμελείς επιτροπές που θα απαρτίζονται από Μέλη ΕΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Oι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας 5 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Μετά την πάροδο των πέντε ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν εξετάζεται για κανένα απολύτως λόγο ένσταση, τυχόν δε υποβληθέν αίτημα απορρίπτεται ως μη αποδεκτό.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Η παρούσα δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συμβάσεις με τους ενδιαφερόμενους. Επαφίεται στη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων και σε ποιο αριθμό, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξίωσης των ενδιαφερόμενων.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s